Căn hộ Gold Tower đang nóng lên từng ngày

Khám phá ẩm thực Hà Nội
21/12/2017
Những món ăn ẩm thực không thể không thưởng thức của vùng đất Kiên Giang
21/12/2017

việc cấp có thẩm quyền cho phép và CĐT Căn hộ Gold Tower đã phê duyệt dự toán bổ sung rồi nên về thủ tục điều chỉnh DA Căn hộ Gold Tower đã xong. Việc còn lại là thực hiện phần bổ sung này, có 2 trường hợp:
1. Đấu thầu để thực hiện phần bổ sung; hoặc
2. Tiến hành đàm phán, thương thảo với nhà thầu đang thực hiện về việc bổ sung hợp đồng.
Ở trường hợp 1 chúng ta không bàn đến, xin đề cập đến trường hợp 2:
Theo khoản 3 Điều 32 Nghị định 16Cp thì:
Khi có phát sinh ngoài thiết kế, dự toán công trình Căn hộ Gold Tower được duyệt thì Chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng phải xem xét để xử lý. Đối với công trình có sử dụng vốn NSNN thì CĐT phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt….

Vậy, trong trường hợp nêu trên CĐT đã xin cấp có thẩm quyền thiếu, thiếu ở đây là thiếu về việc thực hiện, nếu CĐT xin phép cấp có thẩm quyền thì việc xin phép phải bao hàm cả việc xin bổ sung dự toán và xin chủ trương thực hiện phần bổ sung. Vì phần bổ sung này có sau khi việc đấu thầu đã hoàn thiện, hợp đồng đã ký kết.
Không có gì là sai vả thừa khi xin phép cấp có thẩm quyền cả, làm như vậy càng thêm chắc chắn cho CĐT và nhà thầu thôi. trường hợp này không phải là phát sinh nằm ngoài phạm vi HSMT hay phạm vi hợp đồng nên không cần thiết phải có ý kiến của cấp quyết định đầu tư cho phép chỉ định nhà thầu thi công phần phát sinh. việc điều chỉnh dự án đã được cấp có thẩm quyến chấp thuận và CĐT đã phê duyệt dự toán bổ sung khối lượng công việc đó. Theo phân tích của bạn thì khối lượng phát sinh này nằm ngoài phạm vi của HSMT và trong HSDT của bạn chắc chắn cũng không có đề xuất phần khối lượng này, vì vậy cách xử lý của CĐT là đúng.

Leave a Reply