Thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công Dự án gold Tower

TRÔNG GIÓ CHUYÊN CHÈO (P3) ăn chơi
10/01/2018
Cách làm mì hộp ăn ngon , món nhôki, món HALIM
18/01/2018

Theo Dự án gold Tower làm theo cách thứ nhất của Dự án gold Tower nêu ra là ổn đấy. Đi kèm nội dung xin điều chỉnh là Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư. Dự án gold Tower chưa nêu rõ nguồn vốn của dự án. Cấp nào quyết định đầu tư, Chủ đầu tư thì mình có thể tham gia cách làm sát thực hơn. “1. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán:
Giao phòng quản lý đô thị thực hiện thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tham mưu trình UBND quận ra quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.
Ghi chú: chủ đầu tư (hoặc đại diện chủ đầu tư) có trách nhiệm nhân bản thiết kế BVTC, TDT đã được thẩm định để phòng quản lý đô thị đóng dấu xác nhận.” Như vậy có trái với NĐ không? Hoàn toàn không trái với Nghị định. Vì Phòng quản lý đô thị được coi là một đại diện được uỷ quyền của Chủ đầu tư, thực hiện các nhiệm vụ do Chủ đầu tư uỷ quyền. Cứ cho là phòng quản lý đô thị đóng dấu xác nhận vào bản vẽ TKTC và DT là được, nhưng tại sao toàn bộ bản vẽ thi công và DT lại phải do người quyết định đầu tư (mà cụ thể ở đây là UBND huyện) phê duyệt nhỉ? Theo NĐ thì do chủ đầu tư phê mà. Bạn nên xem kỹ lại QĐ này xem ý tứ thế nào. Đồng thời cũng cần nghiên cứu thêm quy định của quân Long Biên về chủ đầu tư các dự án do quận quyết định đầu tư.  quận lại yêu cầu chủ đầu tư mang về cho quận duyệt và giao cho phòng QLĐT của quận đóng dấu vào BVTC. Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu cũng tương tự, đều phải do chủ đầu tư duyệt hết, đằng này, quận lại yêu cầu mang hết về để quận (với tư cách là người quyết định đầu tư) duyệt mới được.

Leave a Reply